Stanovy sdružení

Účinné od 1.3.2012


Část I.


Základní ustanovení - název, sídlo, povaha a cíle sdružení


Článek 1


1. Název občanského sdružení je Spolek JURISTIC, o.s. (dále jen Spolek).


2. Sídlem Spolku je Náměstí republiky 30/204, 30100 Plzeň.


Článek 2


1. Spolek je občanským sdružením ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění.


2. Spolek je dobrovolným, nevládním a neziskovým sdružením fyzických a právnických osob. Spolek je právnickou osobou podle českého práva. Má plnou právní subjektivitu a může svým jménem zakládat, měnit nebo rušit právní vztahy.


Článek 3


Oblast činnosti


1. Základní cíle činnosti Spolku jsou zejména:


a) rozvoj občanské společnosti prostřednictvím zvyšování právního vědomí občanů,


b) odborná pomoc studentům, pedagogům i občanům v oblastech právních znalostí a rozvoje informovanosti prostřednictvím moderních komunikačních prostředků, zvláště pak Internetu,


c) rozvoj prvního právnického informačního a publikačního projektu juristic.cz,


d) rozvoj a zkvalitňování právního vědomí občanů a organizací formou poskytování a šíření právních stanovisek, právních informací a rozborů právních institutů české i evropské legislativy,


e) přispívání k ochraně práv menšin,


f) přispívání k ochraně práv osob s tělesným postižením,


g) spolupráce s ostatními sdruženími pro ochranu práv občanů, zřízení informačních míst pro pomoc občanům v právní oblasti,


h) publikační činnost, vydávání publikací spojených s právní tématikou,


i) podpora vzniku informačních systému pro občany, snaha o zjednodušení přístupu k informacím pro občany, snaha o rozšíření Internetu mezi širokou veřejnost,


j) pomoc absolventům škol s nalezením uplatnění ve vystudovaných oborech,


k) pedagogická a metodická činnost ve spolupráci se školstvím pro podporu rozvoje informovanosti veřejnosti v oblasti právní i v oblastech s právem souvisejících.


2. K realizaci výše uvedených aktivit Spolek stanoví metodiku získávání finančních a materiálních prostředků od fondů, nadací i ostatních podnikatelských subjektů.


Článek 4


1. K zajištění a plnění výše uvedených cílů činnosti Spolek buduje, provozuje a udržuje svá zařízení, a tím zajišťuje podmínky pro svoji společenskou a další činnost.


2. Spolek publikuje informační, metodické a další materiály pro potřebu zajištění předmětu činnosti.


3. Spolek rozvíjí v souladu se svými cíly, zájmy a potřebami různé formy kulturní, společenské a další činnosti.


4. Spolek zabezpečuje tvorbu a rozvoj vlastních hospodářských a finančních zdrojů na krytí nákladů činnosti.


Část II.


Práva a povinnosti člena Spolku


Článek 5


Vznik členství


1. Členem Spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členem Spolku může být i právnická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s cíli Spolku (čl. 3). Právnická osoba jedná ve věcech Spolku svým statutárním orgánem, nebo za ni jedná fyzická osoba, která je k tomu pověřena písemnou plnou mocí. Tato plná moc musí obsahovat doložku ověření – jméno a podpis člena výkonného výboru.


2. O přijetí fyzické osoby za člena Spolku rozhoduje na základě písemně podané přihlášky výkonný výbor. Ten rozhodne o podané přihlášce do 1 měsíce od jejího doručení do sídla Spolku. Nerozhodne-li v této lhůtě, platí, že přihlášku schvaluje.


3. O přijetí právnické osoby za člena Spolku rozhoduje valná hromada. K tomuto účelu svolá výkonný výbor nebo pověřený člen výkonného výboru mimořádnou valnou hromadu. Pozvánky svolavatel rozešle do 15 dnů od doručení písemné přihlášky tak, aby se mimořádná valná hromada konala do 1 měsíce od doručení přihlášky. V ostatním se přiměřeně použijí ustanovení o svolávání řádné valné hromady (čl. 9 body 4, 5 a 6). Není-li mimořádná valná hromada usnášení schopná, rozhodne o podané přihlášce výkonný výbor postupem dle bodu 2; lhůta tam uvedená se prodlužuje o 14 dní.


4. Dnem, kdy výkonný výbor nebo valná hromada schválily přihlášku, se osoba stává členem čekatelem. Po uplynutí 1 roku ode dne, kdy se osoba stala členem čekatelem, může podat písemnou žádost o uznání za řádného člena. O této žádosti rozhoduje výkonný výbor a to do 15 dnů od doručení žádosti. Jestliže se v této lhůtě výkonný výbor nevyjádří, platí, že žádost schvaluje. Při posuzování žádosti vychází výkonný výbor z aktivit člena čekatele.


5. Výkonný výbor nebo valná hromada může při schvalování přihlášky rozhodnout, že osoba se stává řádným členem ode dne vzniku členství a to vzhledem ke svým předchozím aktivitám.


6. Aktivitou se pro účely bodů 4 a 5 rozumí činnost vykonaná ve prospěch Spolku v souladu s jeho cíli (čl. 3), zejména publikační a jiná činnost, která významně přispívá k rozvoji projektu juristic.cz.


7. Výkonný výbor může na návrh předsedy Spolku rozhodnout o udělení čestného členství.


8. Členové Spolku se zavazují k placení ročního příspěvku, jehož výši určuje na návrh předsedy Spolku valná hromada.


Článek 6


Práva a povinnosti vyplývající z členství


1. Každý člen má povinnost


a) dodržovat tyto stanovy, usnesení valné hromady a rozhodnutí výkonného výboru,


b) zaplatit zápisné ve výši určené valnou hromadou; zápisné je splatné do 15 dnů ode dne vzniku členství,


c) platit roční členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou; první roční členský příspěvek za běžný rok platí člen zároveň se zápisným. Další roční členské příspěvky platí členové vždy do konce prvého čtvrtletí příslušného roku.


d) prokazovat se při účasti na valné hromadě a při jiných aktivitách Spolku identifikační kartou zabezpečenou proti zneužití; o vydání těchto karet rozhodne výkonný výbor; do okamžiku vydání těchto karet jsou členové této povinnosti zproštěni,


e) oznámit písemně do sídla Spolku nebo emailem na adresu juristic@juristic.cz změnu e-mailové adresy, adresy určené k zasílání pošty nebo číslo telefaxu, a to do 8 dnů od změny této skutečnosti; při nedodržení této povinnosti se člen vystavuje riziku nedoručení zpráv zasílaných Spolkem (např. pozvánky na valnou hromadu).2. Každý člen má právo


a) účastnit se zasedání valné hromady a výkonného výboru, předkládat na nich návrhy, podněty a připomínky k činnosti Spolku,


b) užívat bezplatně služeb projektu juristic.cz,


c) na zřízení e-mailové adresy ve formátu „jméno@juristic.cz“,


d) účastnit se akcí a projektů pořádaných sdružením,


e) platit jako roční členské příspěvky vyšší částky, než stanoví usnesení valné hromady.3. Řádný člen Spolku, který není v prodlení s placením zápisného či ročního členského příspěvku, má dále právo


a) hlasovat na valné hromadě,


b) volit a být volen do výkonného výboru, případně do dalších orgánů Spolku.4. Řádnému členu, který je v prodlení s placením zápisného nebo ročního členského příspěvku, se pozastavují jeho práva spojená s řádným členstvím. Po dobu tohoto prodlení se na něho pohlíží jako na člena čekatele. Ocitne-li se v prodlení člen výkonného výboru, zaniká též jeho funkce člena výkonného výboru i případné pověření. Následné zaplacení po termínu splatnosti nemá za následek obnovení funkce.


5. Čestný člen má práva a povinnosti člena čekatele, je však zproštěn povinnosti platit zápisné a členské příspěvky. Čestný člen má zejména poradní hlas při rozhodování orgánů Spolku.


Článek 7


Zánik členství


Členství ve Spolku zaniká


a) smrtí fyzické osoby - člena Spolku,


b) zánikem právnické osoby - člena Spolku - bez právního nástupce. Má-li člen právního nástupce, musí ten bezodkladně skutečnost nástupnictví oznámit Spolku. Výkonný výbor rozhodne do 15 dnů od doručení oznámení o tom, zda bude členství pokračovat. Nerozhodne-li výkonný výbor v této lhůtě, nebo právní nástupce neoznámí své nástupnictví do 1 měsíce, členství právnické osoby zaniká ke dni zániku právnické osoby.


c) doručením písemného oznámení o vystoupení člena Spolku,


d) vyloučením člena pro hrubé porušení stanov; o vyloučení rozhoduje valná hromada na návrh předsedy Spolku, který ji k tomu účelu svolá,


e) zánikem Spolku,


f) automaticky nezaplacením zápisného nebo prvního ročního členského příspěvku ve stanovené lhůtě (čl. 5 bod 1 písm. b, c), není-li člen této povinnosti zproštěn,


g) nezaplacením dalšího ročního členského příspěvku do konce pololetí příslušného roku i přes písemnou výzvu zaslanou předsedou Spolku, ve které byl člen upozorněn na následky nezaplacení.


Část III.


Organizační struktura Spolku


Článek 8


Orgány Spolku jsou


a) valná hromada,


b) výkonný výbor,


c) pověřený člen výkonného výboru,


d) předseda Spolku.


Valná hromadaČlánek 9


1. Nejvyšším orgánem Spolku je valná hromada.


2. Právo účastnit se valné hromady má každý člen Spolku. Právo hlasovat má však pouze řádný člen Spolku (čl. 6 bod 3 písm. a). Pokud se nepostupuje dle čl. 10 bodu 10, účastní se člen Spolku valné hromady osobně, právnická osoba jedná na valné hromadě svým statutárním orgánem. Každý člen se může nechat zastoupit na základě písemné plné moci. Zmocněncem však nemůže být člen výkonného výboru. Účastní-li se valné hromady jak řádný člen, tak i jeho zástupce, hlasovat může pouze řádný člen Spolku.


3. Osoba, která není členem Spolku, se může valné hromady účastnit jako host pouze na pozvání výkonného výboru nebo pověřeného člena.


4. Řádná valná hromada se koná nejméně 1 za rok a to poslední středu v měsíci dubnu v sídle Spolku. Řádnou či jinou valnou hromadu svolává výkonný výbor nebo pověřený člen (dále jen „svolavatel“).


5. Svolavatel je povinen oznámit konání valné hromady tak, že všem členům Spolku zašle pozvánku na jimi udanou e-mailovou adresu. Pokud člen tuto adresu neuvede, má se za to, že taková adresa neexistuje. Svolavatel je v takovém případě povinen oznámit konání valné hromady prostřednictvím držitele poštovní licence nebo telefaxu.


6. Pozvánka na valnou hromadu musí být zaslána nejméně 20 dnů před dnem konání valné hromady a musí obsahovat alespoň


a) název a sídlo Spolku,


b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,


c) označení, zda se svolává řádná, mimořádná nebo náhradní valná hromada,


d) pořad jednání valné hromady; jestliže má být na pořadu jednání změna stanov Spolku, musí pozvánka na valnou hromadu obsahovat návrh předkládaných změn a jejich zdůvodnění.


e) označení svolavatele a jméno osoby, která z jeho pověření pozvánku vyhotovila.7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak,, aby co nejméně omezovaly možnost členů účastnit se valné hromady.


8. Konání valné hromady může svolavatel odvolat, nebo může změnit datum konání na pozdější dobu; to neplatí pro řádnou valnou hromadu dle čl. 9 bod 3 a náhradní valnou hromadu. Odvolání valné hromady nebo změna data konání musí být členům oznámeno stejným způsobem, jakým jim byla doručena pozvánka. Oznámení musí být doručeno nejpozději dva dny před oznámeným datem konání valné hromady, jinak je Spolek povinen uhradit členům, kteří se dostavili dle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady.


Článek 10


1. Valná hromada je schopna usnášet se, pokud je přítomno alespoň 30% všech řádných členů Spolku.


2. Přítomní členové se zapisují do prezenční listiny, která obsahuje jméno a příjmení (popřípadě název) člena, označení, zda jde o člena čekatele, řádného člena nebo čestného člena, a vlastnoruční podpis člena. Je-li člen zastoupen, uvedou se v prezenční listině stejné údaje i o zmocněnci, přičemž zmocněncův podpis nahrazuje podpis člena. Písemná plná moc se stane přílohou prezenční listiny.


3. Není-li valná hromada usnášení schopná, koná se do 14 dnů náhradní valná hromada. Při svolávání náhradní valné hromady postupuje svolavatel dle čl. 9 bodů 4, 5 a 6, přičemž lhůta uvedená v čl. 9 bodě 5 se zkracuje na 3 dny.


4. O záležitostech, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání může valná hromada jednat a rozhodnout o nich, pokud se nejedná o změnu stanov či vyloučení člena.


5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných řádných členů Spolku, pokud tyto stanovy nevyžadují většinu jinou. Každý řádný člen má jeden hlas, s výjimkou situace dle bodu 8 písm. h.


6. Jednání valné hromady řídí předseda Spolku. Nemá-li Spolek předsedu, či je nepřítomen, zastoupí jej služebně nejstarší přítomný řádný člen Spolku.


7. Předseda Spolku může s rozhodnutím valné hromady vyslovit do 7 dnů od konání valné hromady nesouhlas, což písemně oznámí všem ostatním členům výkonného výboru; pokud se tak stane, je rozhodnutí valné hromady pozastaveno. Vyslovený nesouhlas mohou řádní členové Spolku anulovat postupem dle bodu 10. K přijetí anulačního rozhodnutí je třeba 4/5 většiny hlasů všech řádných členů. Není-li anulační rozhodnutí přijato, stává se pozastavené rozhodnutí neúčinným.


8. Do působnosti valné hromady náleží


a) rozhodování o změně stanov Spolku,


b) určování počtu členů výkonného výboru dle čl. 11 bodu 3,


c) volba a odvolání členů výkonného výboru,


d) schvalování zprávy o činnosti Spolku a zprávy o hospodaření Spolku v uplynulém období; tyto zprávy předkládá výkonný výbor,


e) potvrzení rozhodnutí výkonného výboru dle čl. 12 bodu 3,


f) stanovení výše zápisného a stanovení výše ročních členských příspěvků; toto navrhuje předseda Spolku,


g) schvalování rozpočtu Spolku na příští období,


h) vyloučení člena Spolku; jde-li o vyloučení řádného člena, přihlíží se k jeho přítomnosti při posuzování usnášení schopnosti valné hromady, avšak tento člen nemá žádný hlas,


i) volba pověřeného člena dle čl. 14 bodu 6,


j) schvalování přihlášky právnické osoby (čl. 5 bod 3).9. O konání valné hromady se pořídí zápis. Jeho vyhotovení zabezpečuje předsedou Spolku nebo jeho zástupcem určený člen Spolku. K zápisu se připojí návrhy a prohlášení předložená na valné hromadě k projednání a prezenční listina. Zápis o valné hromadě obsahuje


a) název a sídlo Spolku,


b) místo a dobu konání valné hromady,


c) popis projednávání jednotlivých bodů programu valné hromady,


d) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování,


e) jméno, příjmení a podpis zapisovatele.10.Valná hromada může přijmout rozhodnutí mimo své zasedání. Návrh usnesení zašle výkonný výbor či pověřený člen (dále jen „zasilatel“) všem členům na udanou e-mailovou adresu. Pokud člen tuto adresu neuvede, má se za to, že taková adresa neexistuje. Zasilatel je v takovém případě povinen zaslat návrh usnesení prostřednictvím držitele poštovní licence nebo telefaxu. Zároveň s návrhem je členům oznámen rozhodný den, který nesmí předcházet dni odeslání. Kvórum tvoří všichni řádní členové Spolku. Řádný člen Spolku má právo hlasovat pro či proti usnesení a zaslat své stanovisko na sídlo Spolku nejpozději do 14. dne od rozhodného dne. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech hlasů řádných členů, nestanoví-li tyto stanovy jinak. Nevyjádří-li se řádný člen, nebo jeho vyjádření dojde po 14. dni od rozhodného dne, platí, že se řádný člen zdržel hlasování.


Výkonný výbor


Článek 11


1. Výkonný výbor je statutárním orgánem Spolku, jenž řídí činnost Spolku a jedná jeho jménem. Výkonný výbor rozhoduje o všech záležitostech Spolku, pokud nejsou těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady.


2. Členy výkonného výboru volí a odvolává valná hromada. Členem výkonného výboru může být pouze fyzická osoba - řádný člen Spolku, která je starší 18 let a plně způsobilá k právním úkonům. Ti členové výkonného výboru, kteří způsobí Spolku porušením právních povinností při výkonu své působnosti škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Smlouva mezi členem výkonného výboru a Spolkem omezující odpovědnost člena výkonného výboru je neplatná.


3. Počet členů výkonného výboru určuje valná hromada. Počet členů musí být vyšší než 2 a vždy lichý. Neurčí-li počet členů valná hromada, má výkonný výbor 3 členy.


4. Volba členů výkonného výboru je tajná, zvoleni jsou ti kandidáti, kteří získají nejvíce hlasů. Dojde-li k rovnosti hlasů mezi kandidáty, určí se jejich pořadí losem. Funkční období člena výkonného výboru je 3 roky.


5. Funkce člena výkonného výboru zaniká


a) smrtí člena,


b) ztrátou plné způsobilosti k právním úkonům,


c) skončením funkčního období,


d) zánikem členství ve Spolku,


e) rozpuštěním výkonného výboru (bod 8),


f) odvoláním z funkce,


g) odstoupením z funkce.6. V případě, že počet členů výkonného výboru klesne pod 3, svolá předseda Spolku nejpozději do 14 dnů valnou hromadu tak, aby se konala do 1 měsíce. Do konání valné hromady vykonává působnost výkonného výboru předseda Spolku. Prohlásí-li, že tuto působnost nebude vykonávat, přechází působnost výkonného výboru na valnou hromadu.


7. Klesne-li počet členů Spolku pod hranici určenou pro počet členů výkonného výboru, rozpouští se výkonný výbor a jeho působnost přechází na předsedu Spolku, jehož funkce zůstává zachována.


Článek 12


1. Do působnosti výkonného výboru náleží zejména


a) volba a odvolání pověřeného člena,


b) řádné vedení účetnictví Spolku,


c) navrhování změn stanov,


d) předkládání rozpočtu valné hromadě,


e) rozhodování o přijetí člena spolku dle čl. 5 bod 2, 3,


f) rozhodování o použití prostředků Spolku,


g) rozhodování o prominutí placení členských příspěvků studentům FPR,


h) uznávání člena čekatele za řádného člena,


i) udělování čestného členství,


j) rozhodování o pokračování členství právního nástupce člena - právnického osoby,


k) předkládání zpráv valné hromadě o činnosti a o hospodaření Spolku v minulém období,


l) rozhodování o neodkladných záležitostech dle bodu 3,


m) vydání identifikačních karet dle čl. 6 bod 1 písm. d.


n) vedení seznamu členů Spolku.2. Výkonný výbor rozhoduje o dalších záležitostech, o kterých se jednomyslně usnesou všichni jeho členové. Výkonný výbor si však nemůže usnesením přisvojit pravomoci, které dle těchto stanov náležejí valné hromadě.


3. Mezi zasedáními valné hromady však výkonný výbor rozhoduje o neodkladných záležitostech, které patří do působnosti valné hromady, kromě změny stanov a vyloučení člena ze Spolku. Takové rozhodnutí však musí být potvrzeno na nejbližší usnášení schopné valné hromadě, jinak pozbývá platnosti od samého počátku. Práva třetích osob nabytá v dobré víře tím však nemohou být dotčena.


Článek 13


1. Výkonný výbor se řídí pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními předpisy a stanovami Spolku. Výkonný výbor odpovídá za svou činnost valné hromadě.


2. Výkonný výbor se schází podle potřeby, minimálně však jednou za 3 měsíce.


3. Výkonný výbor je schopen usnášet se, pokud je přítomna většina jeho členů. Každý člen výkonného výboru má jeden hlas, k přijetí rozhodnutí je třeba většiny hlasů všech členů výkonného výboru, neurčují-li stanovy většinu vyšší.


4. Výkonný výbor se může usnést, že pro jednání a rozhodování bude využívat komunikačních prostředků a informační technologie, zejména Internet. Technický průběch takového jednání a rozhodování si stanoví výkonný výbor sám.


Článek 14


Pověřený člen výkonného výboru


1. Nevyplývá-li ze stanov něco jiného, výkonný výbor jedná navenek jménem Spolku výkonným výborem pověřeným členem nebo členy výkonného výboru (dále jen „pověřený člen“). Je-li pověřených členů více, je oprávněn jednat každý z nich samostatně, nestanoví-li stanovy jinak. Omezit toto oprávnění mohou pouze stanovy, valná hromada nebo výkonný výbor. Omezení je však vůči třetím osobám neúčinné. Pověřený člen odpovídá Spolku za porušení právní povinnosti.


2. Po předchozím projednání věci ve výkonném výboru nebo na valné hromadě má pověřený člen právo vydávat stanoviska a prohlášení Spolku.


3. Pověřený člen je povinen informovat o své činnosti ostatní členy výkonného výboru.


4. Přestane-li být osoba členem výkonného výboru, zaniká též její pověření.


5. Pověřený člen se může svého pověření vzdát. Pověření zaniká dnem doručení písemného oznámení do sídla Spolku.


6. Jestliže není pověřen žádný člen výkonného výboru a výkonný výbor sám o pověření nerozhodne, udělí pověření nejbližší valná hromada. Do té doby jedná jménem výkonného výboru předseda Spolku.


Článek 15


Předseda Spolku


1. Výkonný výbor volí a odvolává ze svého středu předsedu Spolku. K volbě a odvolání předsedy Spolku je nutný souhlas 2/3 většiny hlasů všech členů výkonného výboru. V době, kdy Spolek nemá předsedu, přechází jeho pravomoci na služebně nejstaršího řádného člena Spolku, který je členem výkonného výboru, není-li ho, pak na služebně nejstaršího řádného člena Spolku; to neplatí, stanoví-li tyto stanovy jinak (čl. 10 bod 6).


2. Do působnosti předsedy Spolku náleží


a) podání návrhu na výši ročního členského příspěvku,


b) podání návrhu na vyloučení člena Spolku,


c) výzva k zaplacení zápisného nebo členského příspěvku, je-li člen v prodlení s jejich placením,


d) vyslovení nesouhlasu s usnesením (rozhodnutím) valné hromady dle čl. 10 bodu 7.3. Funkce předsedy Spolku zaniká se zánikem funkce člena výkonného výboru.


4. Předseda Spolku je osvobozen od placení členských příspěvků.


5. Předseda Spolku vykonává působnost dle článku 12,13 a 14 pokud výkonný výbor nevyvíjí činnost (tj. neschází se a nejedná)


Část IV.


Hospodaření Spolku


Článek 16


1. O hospodaření Spolku vede výkonný výbor řádné účetnictví.


2. Příjmy Spolku tvoří zejména příspěvky jeho členů, dary, účelově zaměřené granty, dotace a příjmy z neziskové činnosti v souladu s cíli Spolku.


3. Výdaje Spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů uvedených v čl. 3.


4. O tom, jak budou použity prostředky Spolku, rozhoduje valná hromada nebo výkonný výbor.


Část V.


Závěrečná ustanovení


Článek 17


1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení od vzniku jejich členství.


2. Změny ve stanovách může provádět pouze valná hromada.